Training

VERDIEPINGSDAGEN RESTART-DCM –  Verdieping Spraakmotorisch Domein  en Verdieping Emotionele domein. 

Voor alle logopedisten die de 3daagse cursus hebben gevolgd of voor die logopedisten die al goed bekend zijn met de werkwijze. De workshops zijn geaccreditateerd. Er worden 2 verschillende verdiepingsthema’s aangeboden die los van elkaar kunnen worden gevolgd. Omdat niet alle thema’s tijdens de basiscursus uitgebreid aan bod kunnen komen geeft een verdiepingsdag de mogelijkheid om, vanaf de basis, meer stevigheid op te bouwen voor een specifiek domein. Deze verdiepingsdagen hebben daarom een eigen centraal thema. Het ene thema is het uitwerken van het Emotionele domein aan zowel de Demand als de Capacity-kant via een eendaagse workshop. Het andere thema is het Spraakmotorisch domein waarbij de OMAS (Oral Motor Assessment Scale) en de SMT (Speech Motor Training) centraal zullen staan. Deze workshop is 2 dagen. Voor informatie, data etc. zie https://restartdcm.nl/verdiepingsdag-restart-dcm-behandeling-stotteren-kind/ of vragen via info@restartdcm.nl

_______________________________________________________________________________________________________

Basiscursus: BEHANDELEN VAN JONGE STOTTERENDE KINDEREN VOLGENS HET DEMANDS & CAPACITIES MODEL (RESTART) – 3 DAGEN

Jaarlijks wordt deze workshop aangeboden met een start in april. De workshop is geaccrediteerd voor 28 punten.

De richtlijn stotteren adviseert behandelen van jonge, stotterende kinderen te doen volgens het Demands & Capacities Model (DCM)- RESTART-werkwijze  of volgens het Lidcombe Programma (LP). Onderzoek heeft aangetoond dat beide behandelingen vergelijkbare resultaten geven (de Sonneville et al, 2015). Ouders moeten, conform de richtlijn Stotteren, daarom de keuze voorgelegd krijgen aan welke werkwijze zij de voorkeur geven.

De driedaagse workshop is bedoeld voor collega -logopedisten die praktisch aan de slag willen met het Demands en Capacities Model (DCM) volgens de RESTART werkwijze. Een overzicht van de werkwijze is te vinden op de website van de RESTART-DCM. 

Op dag 1 van de workshop komen aan bod: het doen van een diagnostisch onderzoek, beslissen over behandelen dan wel monitoring en voeren van een adviesgesprek; het opstellen van een omschrijvende logopedische diagnose; het formuleren van een behandelplan met SMART doelen; intensief oefenen van het verlagen van motorische en linguïstische Demands (Verwachtingen). Op dag 2: het verlagen van emotionele en cognitieve Demands en het vergroten van de motorische, linguïstische, emotionele en cognitieve Capacities (Mogelijkheden). Op de derde cursusdag , ongeveer 2 tot 3 maanden later, worden ieders ervaringen in de praktijk aan de hand van eigen casuïstiek besproken. Klik hier voor informatie over de workshop  

________________________________________________________________________________________________________

OPFRISDAG RESTART DCM: april 2024. Door: Ellen Laroes & Femke de Smit

Voor logopedisten die eerder de basiscursus RESTART DCM hebben gevolgd. Op deze dag kan casuïstiek behandeld worden en wordt probleemoplossend gewerkt met knelpunten in onderzoek en/of behandeling. Ook zal er ruimte zijn om deelaspecten van onderzoek en/of behandeling te oefenen en/of te bespreken. Om te zorgen dat juist die vragen, oefeningen of knelpunten aan bod komen die relevant zijn wordt er vooraf een vragenlijst gestuurd aan de deelnemers zodat we zo goed mogelijk aansluiten bij de vragen en wensen van de cursisten. Zie https://restartdcm.nl/opfrisdag-restart-dcm-voor-logopedisten/

Voor meer informatie over RESTART DCM:

Voor organisatorische vragen, kosteninfo e.d.:

Aanmeldformulieren zijn op deze site van de RESTART te vinden. Mensen die nog inhoudelijke vragen hebben kunnen deze schriftelijk of telefonisch stellen:

_______________________________________________________________________________________________________

WORKSHOP  “WERKEN MET DE RICHTLIJN STOTTEREN IN DE PRAKTIJK”
Door: Ellen Laroes    
Op aanvraag van een kwaliteitskring en/of groep, doelgroep: logopedisten

  • Op 31 oktober 2014 werd de eerste richtlijn stotteren gepresenteerd met een update/herziening in 2020. Deze richtlijn geeft evidence based aanbevelingen voor geschikte onderzoeks- en behandelwijzen van cliënten die stotteren. Om collega logopedisten in staat te stellente kunnen werken conform deze richtlijn organiseren wij vanuit onze praktijk een workshop van drie uur. Het in kaart brengen en uitbouwen van je persoonlijke kennis en vaardigheden, nodig voor het juiste gebruik van de richtlijn, zullen aan bod komen. Na deze workshop hopen wij dat je voldoende inspiratie & kennis hebt opgedaan om met vertrouwen aan de slag te kunnen met de richtlijn in de praktijk en zo een bijdrage te leveren aan de kwalitatieve zorg voor mensen die stotteren. Voor meer informatie kun je naar de praktijk bellen of een mailtje sturen. We geven je graag meer uitleg.
    tel. 045-5271228 / logo-stottertherapie@kpnmai

l

Maatschap voor Logopedie & Stottertherapie

Schildstraat 24
6444 XM Brunssum
045-5271228
logo-stottertherapie@kpnmail.nl

logo-stottertherapie.nl
Responsive Menu Clicked Image